Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2014

Кемп-Девид сазишинин илдөнүмү

Ҹәнаб Рәһбәр: Сионизмә јумруг ҝөстәрмәсән онлар кимәсә рәһм етмәз...
Фәләстин мөвзусунда сазишләр силсиләсиндә бу хәтт Кемп-Девиддә зирвә нөгтәсинә чатыр. Мадриддә ҝәрҝинләшән данышыглар Ослода кағыз үзәринә ҝәлди, Вашингтонда вә Кемп-Девид 2-дә клуминасијасына јүксәлди. 26 шәһривәр (17 сентјабр) Кемп-Девид сазишинин имзаланмасынын 36-ҹы ил дөнүмүдүр. Бу сазиш о заманкы Мисир президенти Әнвәр Садат, сионист режимин баш назири тәрәфиндын имзаланды. Сазишә АБШ президенти нәзарәт едирди. Ынгилаб Рәһбәри сазиш барәдә бујурур: “Кемп-Девид сазиши илә башлајан хәјанәткар фәалијјәтләр Мүгавимәт Һәрәкатынын јатырылмасына, Фәләстин вә әрәб дөвләтләринә Исраилин леҝитимлијинин гәбул етдирилмәсинә һесабланыб.
Јасәр Әрәфат бир заман мүгавимәтин лидери сајылырды. Амма бу шәхс сонрадан Фәләстин үзәриндә ојунларын ифачысына чеврилди. Јасәр Әрәфат Исраили горхуја салан мүгавимәт стратеҝијасыны кәнара гојду, ишғалчыларла данышыға ҝетди.
1929-ҹу ил, 4 августда әсл ады Мәһәммәд Әбдүл-Рәһман Әбдүл-Рауф Әл-Гәдурә Әл-Һүсејни олан Јасәр Әрәфат Мисир пајтахты Гаһирәдә фәләстинли аиләсиндә дүнјаја ҝәлиб. Атасы таҹир олуб. Анасы әслән Бејтүл-Мүгәддәсдәндир. Јасәр Әрәфат 5 јашында анасыны итириб. Атасы ону Бејтүл-Мүгәддәсә дајысынын евинә ҝөндәриб. О заман Фәләстин пајтахты Британија әсҝәрләринин чәкмәси алтында иди. Фәләстинлиләр Инҝилисләрлә мүбаризәјә галхмышдылар. Јасәр әрәфатын ушаглыг хатирәләри арасында инҝилисләрин онун дајысынын евинә һүҹуму һадисәси хүсуси јер алыб. Бу һадисәдә аилә үзвләри јараланыб. Бу һадисәдән 4 ил сонра Јасәр Әрәфат Мисирә гајыдыб, тәһсилини давам етдириб.
Гаһирә Университетини битирдикдән сонра Күвејтә ҝедиб, орада достлары илә мүһәндис ширкәти јаратмаг истәјиб. Амма вахтынын чоху сијаси ишләрә сәрф олунуб. О заман Әбу-Әммар кими тәләбәлик арзуларынын архасынҹа ҝедиб.
Әрәфат 1958-ҹи илдә Хәлил Әл-Вәзир (Әбу-Ҹиһад) Халид Јәшрути вә Сәлаһ Хәләф илә Фәләстин Азадлыг Тәшкилатыны (ФАТ) јарадыб. Бу тәшкилат ҝизли тәшкилат сајылырды. Онлар сионист режимә гаршы сијаси журнал чапына башлајырлар. Күвејтдә бүнөврәси гојулан тәшкилата фәләстинли мүһаҹирләр гошулмаға башлајыр. Силаһлы мүбаризә јолу илә Фәләстини азад етмәк фикириндә олан ҝәнҹләр ФАТ-а һәвәслә гошулур. Тәшкилат үзвләринә партизан дөјүшү гајдалары өјрәдилир. Тәшкилатын мәркәзи шурасынын гәрары илә 1964-ҹү илин декабр ајында илк һәрби әмәлијјат кечирилир, ишғал олунмуш әразиләрдә сутәмизләмә заводу јарадылыр.
Бу уғурлу әмәлијјатдан сонра Әрәфат бөјүк арзуларла Күвејти тәрк едир, Иорданијада тәшкилатын мөһкәмләнмәси үчүн ишә башлајыр. Милади 60-ҹы илләрдә тәшкилат үчүн ән мүһүм һадисә сионист режимин Иорданијанын Әл-Кәрамә кәндинә һүҹуму олур. ФАТ сионистләрин һүҹумуна ҹидди мүгавимәт ҝөстәрир. Бөјүк гурбанлар баһасына олса да сионистләри ҝери чәкилмәјә вадар едирләр. ФАТ тарихиндә Әл-Кәрамә дөјүшү хүсуси јер алыб. Сионист режимин прогнозларынын зиддинә олараг дөјүш баша чатмаздан 48 саат габаг 5 мин фәләстинли ФАТ-а үзв јазылыр. Әл-Кәрамә дөјүшләриндән сонра иорданијалылар вә фәләстинлиләр арасында бирлик јараныр. Амма фәләстинли партизанларын ҝүҹләндијини ҝөрән Иорданија кралы онларла вуруша башлајыр. 1970-ҹи илин сентјабр ајында ганлы дөјүшдә чохсајлы фәләстинлиләр гәтлә јетирилир. Һәмин дөјүш Гара Сентјабр ады илә таныныр. Бу һадисәдән сонра Әрәфат Иорданијадан чыхыр, Сурија вә Ливана үз тутур. ФАТ тәркибиндә Гара Сентјабр групу адланан һәрби бирләшмә јараныр. Бу груп бир мүддәт сонра Мүнһен олимпјадасында 11 сионисти гәтлә јетирмәклә интигам алыр. Бу һадисәдән сонра ФАТ сионизмә гаршы ән мүбариз груп кими таныныр. Јасәр Әрәфатын БМТ-дә чыхышы Фәләстин Азадлыг Тәшкилатыны бүтүн мүсәлманлара севдирир.
Тәәссүф ки, ФАТ вә онун мүбариз лидеринин ингилаби һәјаты узун сүрмүр. 1988-ҹи илдә тәшкилатын сијаси курсу дәјишир, кечмиш мүбаризә сијасәтиндән имтина олунур. Јасәр Әрәфат БМТ-нин Ҹеневрәдәки хүсуси топлантысында кимсәнин ҝөзләмәдији бир чыхышла өз мүбариз имиҹини пуча чыхарыр. О дејир: “ ФАТ мәнтәгәдә, хүсусилә Фәләстиндә сүлһ вә тәһлүкәсизлијин бәргәрар олмасы үчүн Исраил вә гоншу өлкәләрә гаршы ҹиһад фәалијјәтләринә сон гојур! Беләҹә ФАТ 1988-ҹи илдә Исраилин леҝитимлијини гәбул едир, БМТ тәһлүкәсизлик шурасынын 242-ҹи гәтнамәсинә сәс верир.
1988-ҹи или Јасәр Әрәфат вә ФАТ-ын сүгут или адландырмаг олар. О һәтта Фәләстин проблемини бу өлкәнин дахили иши адландырмагла Ислам дүнјасынын фәалијјәтләринә манеә јарадыр. Ынгилаб рәһбәри һәмин ҝүнләрдә ҹүмә намазы хүтбәсиндә бујурур: “Јасәр Әрәфат мүбаризә апармыр. Онун мөвгеји Әнвәр Садатын 10 ил әввәлки мөвгејидир. Јасәр Әрәфатын мөвгеји Крал Һүсејнә гаршы бир нечә ил өнҹәки мөвгедир. О да әввәлләр инкар едирди, сонрадан мөвгејини дәјишди. Јәни Исраиллә мүзакирәјә, Америка илә барышыға ҝетди. Мүбаризәни өпүб кәнара гојдулар...”
5-ил сонра Јасәр Әрәфат өз силаһыны белә јерә гојуб Америкаја, сионистләрлә мүзакирәјә ҝетди. Ишғалчы режимин баш назири Исһаг Рабинлә Осло бәјаннамәсини имзалады. О өз имзасы илә мүгавимәт шәһидләринин ганыны тапдады, ишғалчы режими рәсми олараг таныды. Һәтта камера гаршысында Исһаг Рабинлә әл ҝөрүшдү. Бунунла дүнјаја месаж верилди ки, Јасәр Әрәфат адлы мүбариз өз кечмишиндән имтина етди.
Бу сүлһ мүгавиләси Фәләстин халгы үчүн јалныз мәһдудијјәтләри артырды. Сионист Режим ишғал олунмуш торпаглара, Фәләстинин тәбии сәрвәтләринә нәзарәтини ҝүҹләндирди. Јәни Әрәфатын мүзакирәләри нәинки Фәләстинин дурумуну јахшылашдырмады һәтта вәзијјәт даһа да ҝәрҝинләшди.
Јасәр Әрәфат өз сазишчи сијасәтинә сон гојмады. Осло-2 мүзакирәләриндә (1995 сентјабр) ФАТ-ын бүтүн бүнөврә идеаларындан имтина етди. Әрәфат сионистләрә сөз верди ки, Фатын әсаснамәсиндән Исраилә гаршы бүтүн бәндләри чыхараҹаг.
Əрәфатын мүгавимәт идеаларындан имтинасы сионизмин тамаһыны ҝүҹләндирди. 2000-ҹи илдә јахын шәргдә сүлһ мүзакирәләри Кемп-Девид 2-дә тәҹәссүмүнү тапды. Мүзакирәләрдә АБШ президенти Клинтон, Исраилин баш назири Еһуд Барак, Фәләстин Азадлыг Тәшкилатынын рәиси јасәр Әрәфат ичтирак едирди. Мүзакирәләрдә Исраил һәјасызҹасына гырмызы хәтләр гојуб, тәләбләрини артырды. О дөрд әсас тәләблә чыхыш етди:
Исраилин Гүдс үзәриндә һакимијјәти, 1967-ҹи ил сәрһәдләриндән имтина, Фәләстинин ордуја малик олмамасы, Гәрб саһили вә Гәззә золағында Сионист мәскәнләринин тикилмәси. Әрәфат ҝери чәкилдикҹә Исраил ирәли ҝәлди. Амма артыг Фәләстин халгы Әрәфатын дәјишдијинә әмин олмушду вә ону өз лидери сајмырды. Халг Әл-Әгса интифазәси ады алтында сионист режимлә мүбаризәјә башлады.
Əрәфат сионист режимә јахынлашдыгҹа өзүнү мүһасирәјә салырды. Нәһајәт Тел-Әвив ФАТ рәһбәрини Рамуллаһда ев дустағы етди. Артыг Әрәфатын Фәләстин халгы илә рабитәси гырылмышды. Ағыр хәстәлик дә елә бу заман ону јахалады.
Нәһајәт сионист гүввәләри Әрәфата гаршы сон фитнәләрини һәјата кечирдиләр вә арвадынын сөзләринә әсасән Әрәфаты зәһәрләдиләр. Јасәр Әрәфат 2004-ҹү ил 11 нојабрда дүнјасыны дәјишди. Бәли, сионистләр һәтта онлара гуҹаг ачмыш Јасәр Әрәфата рәһм етмәдиләр.
Бир мүддәт өнҹә тәләбәләрә ҝөрүшдә Ҹәнаб Рәһбәр Јасәр Әрәфатын агибәтини јада салараг бујурмушдур: “Сионистләр онларла бу һәддә сазишә ҝетмиш Јасәр Әрәфата дөзмәдиләр, ону мүһасирәдә сахлајыб алдатдылар, зәһәрләјиб өлдүрдүләр. Сионизмә јумруг ҝөстәрмәсән онлар кимәсә рәһм етмәз. Јалныз ҝүҹүнү ҝөрүб сәни һесаба аларлар. Бу режимин јеҝанә әлаҹы Фәләстинлиләрин игтидарла мејдана ҝирмәсидир. Әҝәр Фәләстин ҝүҹүнү ҝөстәрсә бу ҹанаварсифәт режимин ҝери ҹәкилмәсинә еһтимал вар.”

Vilayet.nur-az.com
Охунуб 6340 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP