Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Јанвар 2018

Нәвваб һәрәкатымыз үчүн гығылҹым олду!

Ајәтуллаһ Хаменеи Шәһид Нәвваб һаггында (шәһадәт илдөнүмү)
Фарс информасија аҝентлијинин һәмасә вә мүгавимәт бөлмәси Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин Шәһид Сејид Мүҹтәба Нәвваб Сәфәви илә бағлы хатирәләриндән јазыр. Ҹәнаб Рәһбәр бујурур ки, Нәвваб Сәфәви илә илк ҝөрүшдән мән Нәввабда гәрг олдум. Рәһбәр хатырлајыр ки, Нәввабын сөһбәти ади дејилди, ајаға галхар, аловлу шүарларла данышарды.

Ајәтуллаһ Хаменеи Нәвваб Сәфәвинин мүбаризә илләриндә ҝәнҹ олуб. Нәвваб Сәфәви Пәһләви режими илә елә бир дөврдә мүбаризәјә башлајыб ки, режимин тәзјигләри пик нөгтәсинә чатмышды. Бу јашда ҝәнҹин белә аловлу чыхышлары үчүн шир үрәји лазым иди. Нәвваб Сәфәвинин рәһбәрлији алтында Ислам Фәдаиләр групу мүбаризә јолу ҝедирди. Бу ҝәнҹләр һеч бир горхусуз Нәввабын ардынҹа һәдәфләрә доғру ирәлиләјирдиләр. Сонрадан бу ҝәнҹләрин һәр бири бөјүк шәхсијјәт олду. Бәли, һәмин дөврдә Рәһбәр ҝәнҹ иди. О шәһид Нәввабла бағлы хатирәләриндән данышыр...

***

Мәрһум Нәвваб Сәфәви бир дәфә Мәшһәдә ҝәлмишди. Ону илк дәфә ҝөрүрдүм. Мәнҹә 1331, 1332-ҹи илләр иди. Бизә дедиләр ки, Нәвваб Сәфәви Ислам Фәдаиләри илә Мәшһәдә сәфәрә ҝәлир. Онларын Абидзадә меһдијјәсиндә галаҹағы дејилирди. Онлары Абидзадә дәвәт етмишди. Ҝизли бир ҹазибә мәни Нәвваба доғру чәкирди. Чох истәјирдим ки, ону ҝөрүм. Амма меһдијјәнин һарада олдуғуну билмирдим. Бир ҝүн дедиләр ки, Нәвваб Сүлејман Хан мәдрәсәсинин тәләбәләри илә ҝөрүшә ҝәләҹәк. Мән дә һәмин мәдрәсәдә охујурдум. Һәмин ҝүн мәдрәсәни силиб-сүпүрдүк, гајдаја салдыг.

Һәмин ҝүн һәјатымын ән унудулмаз ҝүнләриндәндир. Мәрһум Нәвваб бир груп Ислам Фәдаиси илә мәдрәсәјә ҝәлди. Онун әтрафындакылар ҝејимләри илә танынырдылар. Сүлејман Хан мәдрәсәсинә дахил олдулар. Мән онлары мүшајиәт едирдим. Мәдрәсә ҝениш дејилди. Нәвваб вә ону мүшајиәт едәнләр мәдрәсәдә јерләшдиләр. Һава исти иди. Јахшы хатырламырам ки, јај иди, јохса пајызын әвәлләри. Амма ҝүнәш исти иди. Ҹәнаб Нәвваб сөһбәтә башлады. Онун сөһбәти ади сөһбәт дејилди. Аловлу шүарларла данышырды. Мән онун сөзләриндән гәрг олмушдум.

Өзүмү ҹамаатын арасындан Нәвваба чатдырдым. Онун гаршысында әјләшдим. Бүтүн вүҹудум онун сөзләринин тәсири алтында иди. Мәрһум Нәвваб шаһ, Британија империализминдән данышырды. Әсас сөзү бу иди ки, Ислам сәһнәјә ҝәлмәлидир, Ислам һөкумәти гурулмалыдыр. Нәвваб һазырда һакимијјәтдә оланларын јалан данышдығыны, мүсәлман олмадығыны дејирди. Мән белә сөзләри илк дәфә Нәвваб Сәфәвидән ешитмишәм. Онун сөзләри гәлбимә елә нүфуз етди ки, даим онунла олмаг истәдим. Бәли, даим Нәввабын јанында олмаг чох хош бир һисс иди. Һава һәмин ҝүн чох исти олдуғундан Нәввабла ҝәлән ҝәнҹләр лимонлу шәрбәт һазырлајыб мәҹлисдәкиләрә пајламаға башладылар. Шәрбәт азаланда гашыгла верирдиләр. Мәнә шәрбәт верәндә дедиләр: “Ич, иншааллаһ бу шәрбәтдән ичән шәһид олар.”

Сонра дедиләр ки, сәһәри ҝүн мәрһум Нәвваб “Нәвваб мәдрәсә”синә ҝедәҹәк. Мән сәһәри ҝүн Нәввабы ҝөрмәк үчүн һәмин мәдрәсәјә тәләсдим. Бу мәдрәсә бөјүк бир мәдрәсә иди. Бүтүн мәдрәсәјә Нәввабын ҝәлиши мүнасибәтилә халча дөшәмишдиләр. Хәбәр ҝәлди ки, Нәвваб вә онун әтрафындакылар Меһдијјәдән јола дүшүбләр. Мән онлары гаршыламаға тәләсдим.

Узагдан ҝәлдикләрини ҝөрдүм. Бир јарымдаирә шәклиндә издиһам ону мүшајиәт едирди. Сағында вә солунда хејли адам варды. Нәввабын јолда һәрәкәти дә ади дејилди. О јол боју инсанлары мүбаризәјә һәвәсләндирән шүарлар сәсләндирирди.

Һамы ону ҝөрмәк истәдијиндән ирәли һәрәкәт едирди вә сыхлыг јаранырды. Мән дә издиһамын арасына дахил олуб, Нәвваба јахынлашдым. Шәһид Нәвваб санки минбәрдә иди. Уҹадан дејирди: “Биз Исламы һаким етмәлијик! Мүсәлман гардашлар! Гејрәтли гардашлар! Ислам һаким олмалыдыр!”

Јолда галстуклу адамлар ҝөрәндә дејирди: “Бу ипи бојнумуза әҹнәбиләр кечириб. Гардашлар ону чыхарын!” Шапур папағы гојанлары ҝөрәндә дејирди: “Гардашлар бу папағы әҹнәбиләр башымыза гојуб, кәнара атын!” Онун сөзләрини ешидән галстуклулар, шапур папағы гојанлар ҹәлд галстуку чыхарыр, шапур папағыны ҝөтүрүр, әзиб ҹибинә гојурду. Нәввабын сөзләри бу дәрәҹәдә тәсирли иди. Мән һәјатымда белә тәсирли данышан адам аз ҝөрмүшәм. Чох гәрибә бир инсан иди.

Нәвваб мәдрәсәсинә чатдыг, мәдрәсәјә дахил олдуг. Издиһам бөјүк иди. Мәдрәсәнин әразиси бөјүк иди. Мән јенә дә ирәлијә ҝедиб дөрд ҝөзлә Нәввабын һәрәкәтләрини изләјирдим. О сөһбәтә башлады. Бүтүн вүҹуду илә данышырды. Тәкҹә дили, әли илә данышырды демәк олмазды. Данышанда шүарлар сөјләјирди. О сөһбәтини баша чатдыранда тәклиф олунду ки, ҹәмијјәт намазы гылынсын. Гәбул етди вә азан дејилди. Нәвваб гаршыда дајанды, биз архада дајаныб игтида етдик.

Сонра Нәвваб ҝетди, узун мүддәт ондан хәбәримиз олмады. Јалныз о заман хәбәр ҝәлди ки, Нәвваб шәһадәтә чатыб. Шәһадәт хәбәри ҝәләндә Нәвваб мәдрәсәсиндә идик. Хатырлајырам, тәләбәләр о гәдәр гәзәбләнмишдиләр ки, шүарлар сәсләндирир, шаһ режиминә етираз едирдиләр. Мәрһум Һаҹы Шејх Һашим Гәзвини Нәввабын едамына етираз едән јеҝанә руһани иди. Тәәссүф ки, башгалары белә етираз етмәди. О бујурурду: “Өлкәнин вәзијјәти бир һала ҝәлиб ки, Пејғәмбәрин (с) өвладыны һагг сөз дедији үчүн гәтлә јетирирләр.”

Бәли, Ислам ингилабынын илк гығылҹымы Нәвваб васитәси илә вүҹудума дүшдү. Зәррәҹә шүбһә етмирәм ки, гәлбимдә ингилаб аловуну шөләләндирән Нәвваб олду. Бир ил сонра Нәввабын јахынларындан олан теһранлы мүәллимлә ҝөрүшдүк. Нәввабын шәһадәтиндән сонра баш тутмуш бу ҝөрүшдә мүәллим Нәввабла бағлы хатирәләрини данышырды. Онун шәхсијјәти, мүбаризә јолу, шүарлары, бәјанатлары, аилә дуруму илә бағлы мараглы сөһбәтләр едирди. О данышдыгҹа гәлбимиздә Нәвваба олан ешг даһа да артырды. Нәввабын тәсири илә ингилаби мүбаризә фәалијјәтләримиз башлады. Шәһәрә бир устандар ҝәлмишди. Ады Фәрәх иди. Мәшһәддә бу устандарын ҝәлишинә гәдәр мәһәррәм вә сәфәр ајларында кино салонлары бағлы оларды. Бу устандар деди ки, мәһәррәм ајынын 20-дә салонлар ишә дүшәҹәк. Әввәл мәһәррәмин 14-дә бу иши ҝөрмәк истәди. Етиразлары ҝөрүб, бир аз јубандырды. Биз гәрара ҝәлдик ки, еланлар һазырлајыб јајаг. Еланда Нәһҹүл-бәлағәдән халгы һәрәкәтә чағыран һәдис јер алмышды. Еланы әлимизлә јазырдыг. Бир еланын баша ҝәлмәси 3 саат вахт апарырды. Һәрә бир ҝушәдә әјләшиб елан јазырды. Еланда устандарын һәрәкәтләринә дә етираз едирдик. Халгы сүкута сон гојмаға чағырырдыг. Елан јазанлар арасында Нәввабын досту мүәллим дә вар иди. Сејид Ҹәфәр Зәнҹани дә орада иди. Бәзиләринин һарада олдуғуну билмирәм. Биз еланлары јазыр, зәрфләрә гојур, мүхтәлиф үнванлара ҝөндәрәрдик. Мараглыдыр ки, бир мүддәт өнҹә архивими арашдыраркән өз әлимлә јаздығым һәмин еланлардан биринә раст ҝәлдим. Еланын ортасында Нәһҹүл бәлағәдән һәдис варды. Елан ајә илә башлајырды. Бәли, шәһид Нәвваб сијаси һәрәкатымыз үчүн бир гығылҹым олду.

Вилајет.инфо  (архив)
Охунуб 3051 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP