Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Март 2018

Рәһбәр: Шаһ режими неҹә иди, Ислам Республикасы неҹәдир?

Заһирлә ишләри јох иди, Исламын көкүнү газырдылар...
Дүнја Мүһарибәси ардынҹа бөјүк ҝүҹләрин Јахын Шәрг сијасәти реҝион өлкәләрини зәифләтмәк, бир-биринә гаршы гојмаг, иттифага јол вермәмәк олуб. Бу мәгсәдлә панәрәбизм, пантүркизм, паниранизм ҹәрәјанларыны ҝүҹләндирибләр. Бу лајиһәнин иҹрасы үчүн һөкумәт башчылары марионет, гејри-мүстәгил, әмрә табе олмалы иди. Ислам Ингилабына гәдәр Иранда буна мүвәффәг олублар, әлалты шаһ режимини јашадыблар. Ислам Республикасы буна сон гојду! Дүнја империализми, Америка вә Авропа өлкәләринин Ирандан әли кәсилди...
İнгилаб нәји дәјишди? Уғурлар ҝөз габағындадыр, мән садәҹә хатырладырам. Неҹә ки, ҝүнәш һамынын ҝөзү гаршысында олса да, Гуран ҝүнәшә анд ичмәклә диггәти ҝүнәшә јөнәлдир.
Ингилабдан өнҹә һакимијјәт Ислам дүшмәни иди. Заһирлә ишләри јох иди, Исламын көкүнү газырдылар... Мәсәлән, әхлагсыз иҹтимаи тәдбирләр, телевизија програмлары инсанларын иманыны әлиндән алмаға хидмәт едирди... Ингилаб буна сон гојду!
İнгилабдан әввәл Американын хејир-дуасы олмасајды баш назир кими постлара тәјинат мүмкүн дејилди. Шаһ Америка вә Инҝилтәрәнин сәфирләри илә мәсләһәтләшмәмиш аддым атмырды. Ингилабдан сонра һеч бир хариҹи өлкә белә мәсәләләрә мүдахиләни ағлына дә ҝәтирә билмәз. Һеч бир супер ҝүҹ Иранда мәсуллар вә халгын ирадәсинә тәсир ҝөстәрдијини иддиа едә билмәз...
Ингилабдан әввәл Иран сәнајеси монтаж сәнајеси иди, бүтүн технолоҝијалар гәрбә мәхсус иди. Инди алимләримиз дүнја сәвијјәсиндә сөз саһибидир...
İнгилабдан габаг һөкумәт дә, Иран ҹәмијјәти дә гәрбин тәглидчиси иди. Инди рәсмән танынан Ислам мәдәнијјәти, милли мәдәнијјәтдир... 

Ајәтуллаһ Хаменеи

Вилајет.инфо
Охунуб 3670 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP