Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2018

Имам Әли (ә): Батил мәгсәд үчүн ишләдилән һагг сөзләр...

31 март - Әмирәлмөминин Әлинин (ә) мүбарәк тәвәллүд ҝүнү - етикаф
Имам Әли (ә) Нәһрәван шејхләринин - Хәвариҹин «һөкм анҹаг Аллаһа мәхсусдур» сөзүнә мүнасибәтдә бујурду: Батил мәгсәд үчүн ишләдилән һагг бир сөздүр. Бәли, Аллаһдан башга гејрисинин һөкмү јохдур. Хәвариҹ дејир ки, әмирлик, рәислик Аллаһа мәхсусдур. Амма ҹәмијјәтдә истәр хејирхаһ, истәрсә дә пис әмәл саһиби әмирин олмасы лазымдыр. Онун рәһбәрлији вә һакимлији алтында мөмин ибадәтлә мәшғул олур, кафир исә өз бәһрәсини ҝөтүрүр. Аллаһ онун заманында һәр кәси мүәјјән олунмуш әҹәлинә јетирир вә әмирин васитәсилә верҝиләр јығылыр...
Сејјид Рәзи дејир: Башга бир рәвајәтдә ҝөстәрилир ки, Һәзрәт Әли (ә) Хәвариҹин сөзүнү ешитдикдә бујурду: Сизин барәниздә Аллаһдан һөкм ҝөзләјирәм. Ҝүнаһлардан пәрһиз едән шәхс әдаләтли әмирин һакимијјәтиндә Аллаһа ибадәтлә мәшғул олар вә зијанкар шәхс позғун әмирин вахтында өз бәһрәсини ҝөтүрәр...

Вилајет.инфо
Охунуб 4462 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP