Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Апрел 2018

ИШИД өлдү, ИШИД тәфәккүрү јашајыр...

İбраһим Һатәмикиа: Нә гәдәр нәфәсим вар һәрәм мүдафиәчиләринә вә мәмләкәтимә борҹуму јеринә јетирәҹәјәм!
Дүнја мигјасында танынан Иран кинорежиссору, ссенарист Ибраһим Һатәмикиа өзүнү дини, бәшәри вә милли дәјәрләрин иҹтимаиләшмәсинә һәср едән надир сәнәткарлардандыр. Иран, реҝион, мүсәлман дүнјасы, еләҹә дә бүтүн дүнја үчүн бөјүк әһәмијјәт кәсб едән ИШИД мөвзусуна, Ханым Зејнәб (ә) һәрәминин мүдафиәчиләринә диггәт ајырмасы Һатәмикианы фәргләндирән хүсусијјәтләрдәндир. Бу ишинә ҝөрә ону гынајан гәрбпәрәст сәнәтчиләр аз олмады. Һәтта тәһгирә јол верилди. Һатәмикиа исә мөһкәм дајанды, камералары дөјүш мејданын мәркәзиндә гурду.
Һатәмикиа дејир: Һәрәм мүдафиәчиләринин үзәримиздә бөјүк һаггы вар. Нә гәдәр ки нәфәсим вар һәрәм мүдафиәчиләринә вә мәмләкәтимә борҹуму јеринә јетирәҹәјәм! “Бе вәгте шам” (Шам вахты) филминин нүмајиши һашијәсиндә шәһид аиләләри илә ҝөрүшән режиссор бу филмин изләјиҹиләри пешман етмәјәҹәјинә үмидли олдуғуну сөјләјиб. Һатәмика дејиб: ИШИД мәһв олса да, ИШИД тәфәккүрү јашајыр вә биз өз сәнәтимизлә буна гаршы мабаризәни давам етдирмәлијик...

Вилајет.инфо
Охунуб 4361 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP