Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Август 2014

Тәбатәбаи Вилајәти-Фәгиһ һаггында

Имам Хомејни адына Тәдрис вә Арашдырма Институтунун рәиси Ајәтуллаһ Мәһәммәд Тәги Мисбаһ Јәзди дејир: Әлламә Тәбатәбаи әгли вә фәлсәфи елмләрдә јени принсипләрин әсасыны гојду. Әлламә вә онун фәалијјәтләрини әгли Ислам елмләриндә дөнүш нөгтәси сајмаг олар.
Бу барәдә устад Мисбаһ Јәзди "Әлмизан"да Әлламә Тәбатәбаи дүшүнҹәси адлы бејнәлхалг конфрансын катиби вә тәшкилат комитәси илә ҝөрүшдә данышыб. Устад дејиб ки, бөјүк шәхсијјәтләри танымаг үчүн Гурандан өјрәнмәлијик. Гуранын тәрбијә үсулларындан бири будур ки, пејғәмбәр вә гејриләринин рәфтарларындан данышыр. Пејғәмбәр вә мүсәлманлара тапшырылыр ки, бу шәхсләр јада салынсын.
Ајәтуллаһ Мисбаһ Јәзди дејиб: Бу ҝөстәриш өзүнүтәрбијә үчүн бир методдур. Ислам шәриәтиндә мүхтәлиф формаларда бу принсипдән истифадә олунмуш, гајдалар ирәли сүрүлмүшдүр... кичик вә зәриф әмәлләрдән тутмуш намаз кими бөјүк әмәлләрә гәдәр һәр јердә пејғәмбәрин ады чәкилир. Бәзи ади ишләрдә дә илаһи пејғәмбәрләри јада салмаг мүстәһәб сајылыр.
Ајәтуллаһ Мисбаһ Јәзди дејир: Бу мәктәбдә тәрбијә алмыш инсанлар Әһли-Бејтин јолуну дирчәлтмишләр. Онларын хатырланмасы илаһи өвлијаларын хатырланмасыдыр.
Ајәтуллаһ Мисбаһ Јәзди белә шәхсләрин неҹә сечилмәси барәдә бујуруб: Бу иш ислам дәјәрләри чәрчивәсиндә формалашыб. Бахылыр ки, бу инсанлар дини ојаныш, Ислам һөкмләринин јашамасы үчүн нә иш ҝөрүрләр... Шиә тарихиндә адында бәрәкәт олан инсанлар чохдур. Бу инсанлар Ислам, дини ҝөстәришләр, Әһли-Бејт (ә) јолунун сәһнәдә галмасына чалышыб вә мүвәффәг олублар.
Устад Мисбаһ Јәзди Гуран вә Ислама бөјүк хидмәтиндән долајы Әлламә Тәбатәбаини јада салыб: Дини маариф вә шиәлијә онун кими јардым едән инсан аздыр. Шәһид Мүтәһһәри Әлламәнин "Әлмизан" тәфсири һаггында дејир ки, мәним әгидәмҹә, Әлламәнин дедикләри онун дүшүнҹәси јох, илаһи илһамдыр.
Хибрәган мәҹлисинин үзвү олан устад бујуруб: Әлламә Тәбатәбаи кими шәхсијјәтләрин хатирәсини јашатмаг ваҹиб вәзифәдир. Бу иш Имам Заманы (ә) разы салан ишләрдәндир... Бу ҝүнә гәдәр Әлламәјә һәср олунмуш һеч бир тәдбир онун һаггыны өдәмәјиб. Бахмалыјыг ки, бу иш үчүн нәләр етмәлијик... Елми шәхсијјәтләри һансы һәддә танытдырмағымыз өзүмүзүн онлары неҹә танымағымыздан аслыдыр. Бу инсанын тутуму илә бағлыдыр. Әлламә Тәбатәбаинин шәхсијјәти чох ҝениш вә ҝөзәҝәлимлидир. Әлламәнин тәфсирдән әлавә башга елми әсәрләри дә олуб... Гумда тәһсил алан мүҹтәһидләрин демәк олар ки, һамысы Әлламәнин шаҝирдләридир.
Устад Мисбаһ Јәзди Әлламәнин өзү үчүн һеч бир имтијаз нәзәрдә тутмадығыны јада салыб: Бу алимин фәлсәфә саһәсиндә фәалијјәтләри шүҹаәтли бир аддым иди. О әгли елмләрә, фәлсәфәјә јени принсипләр ҝәтирди. Әлламә вә онун фәалијјәтләри бу јолда дөнүш нөгтәси сајыла биләр.
Ајәтуллаһ Мисбаһ Јәзди бујуруб: Әлламә Тәбатәбаинин әсәрләриндә мүһүм мөвзулардан бири Вилајәти-Фәгиһ нәзәријјәсидир. Чохларынын диггәти бу мөвзудан јајыныб. Бәзиләринин бу мөвзу илә бағлы јанлыш тәсәввүрү вар... "Әлмизан"ын иҹтимаи мөвзуларда бөлмәләриндә вилајәти-фәгиһ һаггында ҹидди нөгтәләр бәјан олунуб... Әлламәнин Вилајәт мәгаләси елә бир дөврдә јазылыб ки, о заман Вилајәти-фәгиһлә бағлы суал да јох иди. Әлламәнин фәалијјәтләри јарадыҹы вә јени иди. Һәмин дөврлә бағлы дәгиг мәлуматымыз олмадығындан Әлламәнин сөзләрини дүзҝүн гијмәтләндирмәк чәтиндир. Дөврүмүздә алим китаб јазанда она јарадыҹы груп көмәк едир елми ахтарыш имканлары ҝенишдир. Амма Әлламә Әлмизаны јазанда нә көмәкчиси варды нә дә мадди дуруму јахшы иди... Әлламә Тәбатәбаи бәзи фәрдләр вә групларын сәрт мүнасибәти илә үзләшсә дә өз ишини ихласла давам етдирирди. О елә бир китаб јазыб ки, мүасир дөврүмүздә һеч бир алим о китабдан еһтијаҹсыз дејил.
Устад Мисбаһ Јәзди Әлмизан сајәсиндә Гуран тәфсиринин һөвзә програмларында јер алдығыны билдириб: Кечмиш заманда кимсә тәфсири дәрс програмындан сајмырды... Һеч бир инсан камил хәлг олунмајыб вә тәдриҹән камилләшир. Мәсумлардан башга нөгсансыз шәхс јохдур. Буну сизин конфранс ишинизә бәзән ирад тутулдуғу үчүн дејирәм. Инсафлы адамлар һәр вахт јох, ишиг ҝөз гамашдыранда ејнәк тахырлар. Ади һалда гара ејнәк тахыб һәр шеји гара рәнҝдә ҝөрмәк олмаз.

Vilayet.nur-az.com
Охунуб 6071 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP